سال 0، شماره 1 و 1 - ( 1 1402 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
چکیده (3063 مشاهده)

چکیده (2827 مشاهده)

چکیده (2645 مشاهده)

چکیده (3114 مشاهده)

چکیده (3309 مشاهده)

چکیده (3987 مشاهده)

چکیده (2940 مشاهده)

چکیده (2772 مشاهده)

چکیده (3440 مشاهده)

چکیده (9459 مشاهده)

چکیده (4990 مشاهده)

چکیده (2774 مشاهده)

چکیده (2221 مشاهده)

چکیده (212 مشاهده)

چکیده (166 مشاهده)

چکیده (209 مشاهده) | 10-1-1 [JPG]  (14 دریافت) | 19-2-1 [JPG]  (10 دریافت) | 22-2-2 [JPG]  (12 دریافت) | 27-2-3 [JPG]  (11 دریافت) | 30-2-4 [JPG]  (12 دریافت) | 40-2-6 [JPG]  (10 دریافت) | 45-3-2 [JPG]  (7 دریافت) | 56-3-3 [JPG]  (8 دریافت) | 72-3-7 [JPG]  (7 دریافت) | 92-4-2 [JPG]  (6 دریافت) | 97-5-1 [JPG]  (8 دریافت) | 99-5-2 [JPG]  (7 دریافت) | 101-5-4 [JPG]  (9 دریافت) | 105-5-5-1 [JPG]  (7 دریافت) | 106-5-5-2 [JPG]  (9 دریافت) | 124-5-18 [JPG]  (8 دریافت) | 126-5-20 [JPG]  (8 دریافت) | 141-5-33 [JPG]  (8 دریافت) | 155-5-43 [JPG]  (7 دریافت) | 160-5-46 [JPG]  (8 دریافت) | 162-5-48 [JPG]  (8 دریافت) | 186-6-13 [JPG]  (8 دریافت) | 192-6-18 [JPG]  (8 دریافت) | 201-6-24 [JPG]  (8 دریافت) | 212-7-1 [JPG]  (7 دریافت) | 219-7-7 [JPG]  (7 دریافت) | 226-7-10 [JPG]  (7 دریافت) | 239-7-20 [JPG]  (5 دریافت) | 244-7-23 [JPG]  (6 دریافت) | 252-7-30 [JPG]  (7 دریافت) | 255-7-33 [JPG]  (5 دریافت) | 261-7-36 [JPG]  (6 دریافت) | 263-7-38 [JPG]  (7 دریافت) | 264-7-39 [JPG]  (7 دریافت) | 265-7-41 [JPG]  (7 دریافت) | 266-7-42 [JPG]  (6 دریافت) | 276-7-51 [JPG]  (6 دریافت) | 283-7-56 [JPG]  (6 دریافت) | 285-7-57 [JPG]  (5 دریافت) | 294-7-65 [JPG]  (6 دریافت) | 296-7-66 [JPG]  (6 دریافت) | 318-7-81 [JPG]  (6 دریافت) | 321-7-84 [JPG]  (8 دریافت) | 331-7-92 [JPG]  (7 دریافت) | 347-7-106 [JPG]  (6 دریافت) | 368-7-120 [JPG]  (7 دریافت) | 374-7-125 [JPG]  (8 دریافت) | 382-7-132 [JPG]  (6 دریافت) | 393-8-1 [JPG]  (5 دریافت) | 396-8-3 [JPG]  (5 دریافت) | 398-8-4 [JPG]  (6 دریافت) | 407-8-11 [JPG]  (5 دریافت) | 417-8-19 [JPG]  (5 دریافت) | 422-8-23 [JPG]  (5 دریافت) | 428-8-27 [JPG]  (5 دریافت) | 435-8-32 [JPG]  (6 دریافت) | 444-9-1 [JPG]  (6 دریافت) | 449-9-2 [JPG]  (5 دریافت) | 460-9-13 [JPG]  (6 دریافت) | 463-9-15 [JPG]  (4 دریافت) | 464-9-16 [JPG]  (7 دریافت) | 483-10-3 [JPG]  (7 دریافت) | 491-10-8 [JPG]  (6 دریافت) | 497-10-13 [JPG]  (6 دریافت) | 500-10-15 [JPG]  (6 دریافت) | 509-10-22 [JPG]  (7 دریافت) | 514-10-27 [JPG]  (7 دریافت) | 518-10-30 [JPG]  (4 دریافت) | 547-11-4 [JPG]  (6 دریافت) | 600-13-8 [JPG]  (6 دریافت) | 663-14-2 [JPG]  (6 دریافت) | 664-14-3 [JPG]  (9 دریافت) | 670-14-6 [JPG]  (6 دریافت) | 694-15-1 [JPG]  (6 دریافت) | 713-15-7 [JPG]  (6 دریافت) | 714-15-8 [JPG]  (7 دریافت) | 718-15-9 [JPG]  (7 دریافت) | 719-15-10 [JPG]  (7 دریافت) | 720-15-11 [JPG]  (6 دریافت) | 722-15-12 [JPG]  (6 دریافت) | 723-15-13 [JPG]  (7 دریافت) | 723-15-14 [JPG]  (6 دریافت) | 724-15-15 [JPG]  (5 دریافت) | 726-15-16 [JPG]  (6 دریافت) | 727-15-17 [JPG]  (6 دریافت) | 731-15-18 [JPG]  (5 دریافت) | 732-15-19 [JPG]  (5 دریافت) | 733-15-20 [JPG]  (7 دریافت) | 738-16-1 [JPG]  (6 دریافت) | 756-16-2 [JPG]  (8 دریافت) | 548-11-5 [JPG]  (6 دریافت)

چکیده (2035 مشاهده)

چکیده (247 مشاهده)

چکیده (2386 مشاهده)

چکیده (1797 مشاهده)

چکیده (2114 مشاهده)

چکیده (1580 مشاهده)

چکیده (1740 مشاهده)

چکیده (3309 مشاهده)

چکیده (2395 مشاهده)

چکیده (2205 مشاهده)

چکیده (247 مشاهده)


چکیده (549 مشاهده) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | پرسشنامه شناسایی اثر تألیفی [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (5 دریافت) | attachement [JPG]  (6 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت)

چکیده (455 مشاهده) | attachement [JPG]  (12 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (11 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (11 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (11 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت)

چکیده (419 مشاهده)

چکیده (375 مشاهده) | 4-23 /Page205 [JPG]  (9 دریافت) | 4-24 /Page206 [JPG]  (9 دریافت) | 5-24 /Page271 [JPG]  (10 دریافت) | 5-25 /Page272 [JPG]  (7 دریافت) | 6-22 /Page322 [JPG]  (7 دریافت) | 7-5 /Page338 [JPG]  (6 دریافت) | 7-6 /Page339 [JPG]  (7 دریافت) | 7-7 /Page340 [JPG]  (7 دریافت) | 7-8 /Page341 [JPG]  (8 دریافت) | 7-9 /Page342 [JPG]  (5 دریافت) | 7-10 /Page342 [JPG]  (7 دریافت) | 7-11/Page343 [JPG]  (6 دریافت) | 7-12 /Page344 [JPG]  (7 دریافت) | 7-21/Page363 [JPG]  (7 دریافت) | 7-22/Page364 [JPG]  (6 دریافت) | page 339-7-6 [JPG]  (7 دریافت) | 338-5-7 [JPG]  (6 دریافت) | 6-12/293 [JPG]  (8 دریافت)

چکیده (658 مشاهده) | attachement [JPG]  (11 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (12 دریافت) | شکل ۱-۱ [JPG]  (11 دریافت) | شکل ۱-۴ [JPG]  (12 دریافت) | شکل ۱-۱۵ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۱-۱۶ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۳-۳۲ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۳-۳۷ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۱ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۲ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۳۷ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۳۸ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۳۹ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۵۲ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۵۳ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۵۴ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۵۵ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۵۷ [JPG]  (11 دریافت) | شکل ۴-۵۸ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۵۹ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۶۱ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۶۲ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۴-۶۳ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۵-۱ [JPG]  (8 دریافت) | شکل ۵-۳۲ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۵-۴۶ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۶-۱۵ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۶-۱۹ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۶-۲۰ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۶-۲۳ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۶-۴۲ [JPG]  (8 دریافت) | شکل ۶-۴۸ [JPG]  (11 دریافت) | شکل ۶-۵۰ [JPG]  (9 دریافت) | شکل ۶-۵۶ [JPG]  (11 دریافت) | شکل ۶-۵۸ [JPG]  (8 دریافت) | شکل ۴-۴۵ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۴۶ [JPG]  (10 دریافت) | شکل ۴-۴۷ [JPG]  (10 دریافت)

چکیده (456 مشاهده)   |   نکات برجسته


 
| پرسشنامه سوابق علمی نگارندگان و مترجمان [JPG]  (9 دریافت) | پرسشنامه شناسایی اثر ترجمه‌ای [JPG]  (9 دریافت) | پرسشنامه شناسایی اثر تألیفی [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (7 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | پرسشنامه سوابق علمی نگارندگان و مترجمان [JPG]  (8 دریافت) | پرسشنامه شناسایی اثر ترجمه‌ای [JPG]  (8 دریافت) | پرسشنامه شناسایی اثر تألیفی [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (8 دریافت) | attachement [JPG]  (9 دریافت) | attachement [JPG]  (10 دریافت)

چکیده (339 مشاهده)

چکیده (2293 مشاهده)

چکیده (414 مشاهده)


Export as: HTML | XML | RSS