نگارش

بخش اول: فرایند پذیرش آثار

به منظور قانونمند شدن روال پذیرش آثار در انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، رعایت نکات ذیل از سوی نویسندگان ضروری است:

 • نگارنده/ مترجم اصلی اثر باید یکی از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس باشد.
 • در صورت تعدد نویسندگان، معرفی یک نفر به عنوان مسئول پیگیری و انجام تمام مراحل کار ضروری است.
 • همکاران نگارنده/ مترجم اصلی، باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها باشند.
 • کتاب،‌ دانشگاهی به‌ویژه قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در آموزش و پژوهش باشد.
 • کتاب‌های فرهنگ، راهنما و دست‌نامه پذیرفته نمی شود.
 • چاپ پایان‌نامه و رساله پذیرفته نمی‌شود.
 • برای پذیرش آثار تألیفی ارائه کل اثر و آثار ترجمه‌ای ارائه دست کم ۱/۳ از حجم اثر (به شرط این‌که از یک فصل کمتر نباشد) الزامی است.
 • کل اثر شامل صفحه عنوان اثر (عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)و مترجم (ان) اثر با ذکر مرتبه علمی و دانشکده به فارسی و انگلیسی) متن، عنوان فهرست مطالب، مقدمه نگارنده/ مترجم، پانوشت ها (زیرنویس‌ها)، شرح شکل ها و جدول ها، فهرست کامل مراجع، واژه‌نامه فارسی به انگلیسی، نمایه‌، برگه معرفی کتاب به فارسی و انگلیسی و معرفی اجمالی نگارنده و یا مترجم کتاب است.
 • در صورت دریافت ۱/۳ از متن در کتاب­های ترجمه‌ای، تأیید شورای انتشارات به منزله موافقت اصولی است و پذیرش قطعی پس از دریافت متن کامل ترجمه و بررسی مجدد در شورای انتشارات، اعلان می‌شود.
 • تغییر متن مبنی بر حذف و یا اضافه کردن مطالب پس از اعمال نظر داوران، تأیید شورای نشر و انتشارات دانشگاه به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود (در صورت پافشاری نویسنده‌(گان)، اثر باید مجدد تمام مراحل داوری و طرح در شورا را بگذراند).
 • اگر اثر تألیفی است باید نگارنده حداقل مؤلف پنج مرجع (غیرتکراری) در فهرست مراجع باشد که خود مسئولیت اصلی را بر عهده داشته و در فهرست مراجع و متن اثر درج شده باشد. همچنین هر یک از همکاران دیگر نیز باید حداقل یک ارجاع به خود داشته باشند.
 • منظور از مسئولیت اصلی یعنی نگارنده باید در آثار ارجاع به خود در صورتی که کتاب باشد، به عنوان نویسنده اول، اگر اثر باشد به‌عنوان نویسنده مسئول اثر و اگر طرح تحقیقاتی باشد به عنوان مجری اصلی معرفی گردد.
 • نگارنده موظف است لینک مستندات لازم درخصوص آثار ارجاع به خود را ارسال نماید.
 • در مورد آثار ترجمه‌ای، ترجمه باید از آخرین چاپ و ویرایش اثر - که بیش از ۲ سال از چاپ آن نگذشته باشد - صورت پذیرد و ویرایش­ های قبلی آن نیز ترجمه نشده باشد.
 • دریافت مجوز در آثار ترجمه‌ای از ناشر اصلی الزامی است.

تبصره: اگر مرجع بودن کتاب از سوی دو استاد تأیید گردد، محدودیت ۲ سال در مورد آن لحاظ نمی‌گردد و اثر قابل بررسی است. 

بخش دوم:  ساختار شکلی دریافت آثار

۱-۲ راهنمای ارسال کتاب

ارسال مستندات ذیل به منظور ارائه اثر به نشانی pub.modares.ac.ir ضروری است.

۲-۲ نحوه نگارش کتاب‌ها

 • کتاب با استفاده از قلم ۱۳ B Lotus برای متن فارسی و ۱۱ Times new roman  برای متون انگلیسی، در برنامه Word ۲۰۱۰ و در فضای Windows ۷  تنظیم شوند؛
 • متن در قطع وزیری تنظیم شود:

Page setup

Margins

Bottom:   ۵/۲۵

Top:   ۵/۲۵

Right:   ۴/۲۵

Left:   ۴/۲۵

 • درج شماره صفحه در کل متن الزامی است.
 • فاصله میان سطور single باشد.
 • عناوین و زیرعنوان‌ها در متن به‌دقت و به‌ترتیب ذکر شماره فصل و عنوان تنظیم شود.
 • میزان صحت و دقت در معادل‌یابی اصطلاحات غیر فارسی و رعایت هماهنگی و یکنواختی در کل متن ضروری است.
 • ذکر اصطلاحات یا معادل‌های غیرفارسی و توضیحات ضروری که برای اولین بار در متن استفاده شده، در پانوشت (زیرنویس) ضروری است.

۳-۲ تصاویر و جداول

 • ذکر عنوان جداول‌ و شکل‌ها با ارجاع دقیق به مأخذ ضروری است.
 • ارجاع تمامی جداول‌ و شکل‌ها در متن ضروری است؛
 • جداول‌ و شکل‌ها پس از اولین ارجاع در متن قرار گیرد؛
 • بالا بودن کیفیت تصاویر و جداول ضروری است (با کیفیت تصویری ۳۰۰dpi و مطلوب برای چاپ)؛
 • ترجمه توضیحات داخل تصاویر و جداول (به جز مواردی که به تشخیص نویسنده امکان آن وجود ندارد) ضروری است؛

۴-۲ فرمول‌ها

 1. فرمول‌ها ترجیحاً در محیط  مت تایپ (math type) در نرم افزار Word  و با قلم ۱۱ تایپ شود؛
 2. در کل متن از یک نرم‌افزار برای تایپ فرمول ها استفاده شود؛

۵-۲ رسم الخط

 • رسم الخط کتاب براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.
  • رسم الخط فرهنگستان در صفحه اصلی سامانه کتاب قابل دسترسی است
 • نقل قول‌های مستقیم داخل گیومه آورده می‌شود.
 • از نشانه‌ها و اختصارات جدول ۱ می‌توان در درون متن‌های فارسی و جز آن، بهره برد.

۶-۲ ارجاع‌دهی

تعاریف

الف) استناد:

اشاره به سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است و نویسنده/ نویسندگان به آثاری که ربطی موضوعی با نوشته آنان دارد ارجاع می‌دهند و بدین وسیله کار خود را اعتبار می‌بخشند و به عنوان شاهد از آنها استفاده می‌کنند.

ب) پانویس:

پانویس (زیرنویس یا پانوشت)، شرح، اظهارنظر یا ارجاعی است که در حاشیه متن (پایین صفحات) انتهای فصل‌ها یا در پایان نوشته تحریری می‌آید. پانویس در واقع بخشی از نوشته تحریری است که برای دادن اطلاع بیشتر یا اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم می‌شود.

۱-۶-۲ استنادها و شیوه ارجاع‌دهی

امروزه می‌توان شیوه‌های استناد را به دو گروه عمده الف: استناد درون متنی و ب: استناد برون متنی تقسیم کرد.

۱-۱-۶-۲ استناد درون متنی

در این شیوه، پس از نقل مطلب در متن نوشته ارجاع به شکل زیر می‌آید:

در فارسی (شریفی، ۱۳۶۶: ۲۵)

در انگلیسی (Palmer, ۲۰۱۲: ۲۵)

تذکر: در شیوه بالا اگر همین ارجاع در متن و سطور بعد بدون وجود ارجاعی دیگر استفاده و تکرار شود از اختصارات آمده در جدول ذیل بهره می‌بریم.

جدول ۱ فهرست نشانهها و اختصارات

نشانه‌های فارسی

نک:

نگاه کنید به

همان

مأخذ پیشین (اثر یا کتاب). مؤسسۀ پیشین همان مأخذ پیشین (از همان مؤلف)، همان جلد و همان صفحه

همانجاها

همان مأخذ پیشین، همان جلدها و همان صفحات

همو

مؤلف پیشین

نشانه‌های لاتین

به کوشش

Ed.,eds.

و دیگران

Et al.

همان

ibid

همو

id

مقدمه بر

introd

صفحه

p.

صفحات

pp.

ترجمۀ

Tr.

نگاه کنید به

Vide:

جلد

Vol.

جلدها

vols

در ارجاعات درون متنی هر یک از مآخذ با نقطه ویرگول(؛) از هم تمایز داده می‌شوند:

            در فارسی (جلالی مقدم، ۱۳۶۴: ۳؛ داوودی، ۱۳۹۱: ۱۵)

            در انگلیسی (Farhadi, ۲۰۱۴: ۵; Hadi, ۲۰۱۵: ۱۹۷

مهم

 • تمامی مراجعی که در متن ذکر شده­اند باید در فهرست مراجع با مشخصات کامل درج شود. بدیهی است تمامی مراجع موجود در فهرست مراجع نیز باید در متن اثر آمده باشد.
 • صاحبان اثر می توانند فهرست مراجعی برای مطالعه بیشتر خوانندگان را نیز به صورت جداگانه بدون ارجاع در متن ارائه دهند.
 • ترتیب قرارگیری مراجع: ۱- مراجع فارسی

۲- مراجع عربی

۳- مراجع انگلیسی

 • بدیهی است فهرست مراجع به‌ترتیب الفبایی (بر مبنای نام خانوادگی نویسنده اول) تنظیم می‌شود.
 • منابع غیرفارسی در متن به همان زبان اصلی (ذکر شده در فهرست منابع) بیاید نه معادل فارسی آن.
 • چنانچه به افراد مشهور در متن ارجاع شده باشد، ذکر نام اشهر (شناخته شده) در ارجاعات درون و یا برون متنی ضروری است اما در فهرست مراجع باید نام کامل مرجع ذکر شود برای مثال:

در فهرست مراجع 

ابن مطهر اسدی، ابومنصور حسن بن یوسف (علامه حلی)، (۱۴۱۰)، ارشاد الاذهان. چ اول، قم: موسسه النشر الاسلامی.

در متن      

(علامه حلی، ۱۴۱۰: ۲۵)

نحوه ارجاع به کتاب تألیفی

در صورتی که نویسنده یک نفر باشد

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان کتــاب، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه*)

مثال فارسی و لاتین

(شریفی، ۱۳۹۴: ۲۵)

(Palmer, ۲۰۱۵: ۲۵)

در صورتی که نویسنده دو نفر باشد

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان کتــاب، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفر دوم، سال انتشار: شماره صفحه*)

مثال فارسی و لاتین

(شریفی و جمالی، ۱۳۹۴: ۲۵)

(Palmer and Wong, ۲۰۱۵: ۲۵)

در صورتی که نویسنده بیش از دو نفر باشد

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان کتـاب، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی و همکاران، سال انتشار: شماره صفحه*)

مثال فارسی و لاتین

(شریفی و همکاران، ۱۳۹۴: ۲۵)

(Palmer  et al., ۲۰۱۵: ۲۵)

 • در صورت مشخص نبودن تاریخ نشر از (بی‌تا) و مشخص نبودن محل نشر (بی‌جا) استفاده می‌کنیم.
 •  برای کتاب‌های چند جلدی اشاره به شماره جلد نیز در ارجاع درون متن ضروری است. برای مثال: (دهخدا، ۱۳۹۰، ج ۸: ۱۰۵۰)

نحوه ارجاع به اثر

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، «عنوان مقـــــاله»، نام مجــــــــله، دوره (شماره).

ارجاع در متن

(نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه*)

مثال فارسی و لاتین

(شریفی، ۱۳۹۴: ۲۵)

(Palmer, ۲۰۱۵: ۲۵)

 • در صورت تعدد نویسندگان ترتیب قرارگیری اسامی نویسندگان مانند کتاب خواهد بود.

نحوه ارجاع به پایان‌نامه/ رساله

در فهرست منابع

نام خانوادگی پژوهشگر/ دانشجو، نام، (سال نشر)، عنوان پایان نامه/ رساله، به راهنمایی دکتر...، پایان نامه / رساله منتشر نشده ارشد/دکتری، دانشگاه، دانشکده، گروه.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه*)

مثال فارسی و لاتین

(شریفی، ۱۳۹۴: ۲۵)

___

نحوه ارجاع به کنفرانس/ همایش

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، «عنوان مقـاله»، نام ویراستار، عنوان اثری که اثر در آن چاپ شده(مجموعه آثار)، عنوان کنفرانس، محل برگزاری، محل نشر: نام ناشر، صفحه آغاز و پایان اثر.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه*)

نحوه ارجاع به آثار دایره‌المعارف / کتاب مرجع

در فهرست منابع

نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، «عنوان مقــاله»، عنوان کتاب، جلد، به کوشش....، مترجم، ناشر: محل نشر، شماره آغاز و پایان.

ارجاع در متن

(نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه*)

* در هر یک از موارد فوق ذکر شماره صفحه در نقل قول مستقیم (در متن) ضروری است و در مورد نقل به مضمون نیز بنابر سلیقه نگارنده عمل خواهد شد.

**در مورد بدیهیات و در صورتی‌که نگارنده به پیشینه تاریخی یک پژوهش می‌پردازد، ذکر شماره صفحه ضرورتی ندارد.

۲-۱-۶-۲ استناد برون متنی

در این شیوه در متن شماره آمده (عدد تک) و در پانویس کتاب ارجاعات به مآخذ و یا توضیحات مؤلف و یا برابر نهاده‌های غیرفارسی اصطلاحات می‌آید برای مثال:

            در فارسی:

یدالله ثمره، ۱۳۶۴، آواشناسی زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشگاه دانشگاهی، ص۲۷.

در انگلیسی:

Alan Cruse, ۱۹۹۵, Lexical semantics, Cambridge Uneversity Press, p۷۵.

تذکر: نخستین ارجاع در پاورقی با نشانی کامل کتاب‌شناختی می‌آید و در صفحات بعد و تکراری به‌صورت ذیل می‌آید:

یدالله ثمره، همان، ص۲۷.

در پایان یادآور می‌شود چنانچه نگارنده/ مترجم هر یک از موارد مذکور را رعایت ننماید و اثر را به‌طور ناقص به انتشارات دانشگاه ارسال نماید، تنها پس از یک بار بررسی از سوی کارشناسان انتشارات دانشگاه قابل اصلاح است، در غیر این صورت کتاب از روند بررسی خارج شده و مجدد از ابتدا مراحل دریافت را طی مینماید.


دفعات مشاهده: 59982 بار   |   دفعات چاپ: 781 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر