کتاب « آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی»

 | تاریخ ارسال: 1402/9/8 | 


چاپ سوم کتاب «
آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی»، ترجمه آقای دکتر امیر عبداله زاده، آقای دکتر محمود علی اف خضرایی و آقای دکتر محسن افسری ولایتی از سوی مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮیﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان علاقه‌مند در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ریﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد، از ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ایﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ مختلف، ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ایﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای دروس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید به سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی، به نشانی https://pub.modares.ac.ir/ مراجعه کنند.
 


کلیدواژه ها: روشﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ | ریزﺳﺎﺧﺘﺎر | آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد | ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1054 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر