فهرست آثار پذیرفته شده منتشر نشده

XML تحلیل ساختارهای لایه ای گرافنی با کاربردهایی در طراحی ادوات اپتیکی - تأیید مشروط و نیاز به داوری مجدد و طرح در شورا در 1402/10/26
زهرا اطلس باف ، شیوا حیاتی راد
XML فضاهای تابعی و طولپایی‌ها - تأیید شده شورای انتشارات در 1402/11/24
فرشته سعدی
XML تحلیل و طراحی خمیری سازه ها با رایانه - تأیید شده شورای انتشارات در 1402/9/4
حمید محرمی
XML کاربردهای زمین شناسی مهندسی در طرح‌های سدسازی - منتشرشده در 1402/9/4
علی ارومیه‌ای
XML ویژگی‌های کانسارهای اپی‌ترمال با مروری بر کانسارهای اپی‌ترمال ایران - منتشرشده در 1402/9/4
مجید قادری ، نرگس یاسمی ، سید هدایت اله موسوی مطلق
XML فیزیولوژی انگل ها - پذیرفته علمی توسط سردبیر در 1402/9/4
عبدالحسین دلیمی اصل
XML اقیانوس‌شناسی و اکولوژی دریایی (2) - منتشرشده در 1402/9/4
جعفر سیف آبادی
XML اقیانوس‌شناسی و اکولوژی دریایی - منتشرشده در 1402/9/4
جعفر سیف آبادی
XML انرژی و معماری سرآمد : درآمدی بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان - منتشرشده در 1402/11/9
محمدرضا بمانیان، کاوان جوانرودی