تازه های کتاب
  فلسفه سیاسی فطرت
  محاسبات و طراحی سیستم های تهویه صنعتی
  سیستم های غیر خطی «ویراست دوم» (جلد اول - تحلیل)
  ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی
  روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها
  من تن آگین : روایت درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎن و ﺗﻦ
  مقدمه ای بر شبیه سازی مسائل کلاسیک ضربه با استفاده از نرم افزار LS-DYNA
  تحلیل تقاضای حمل و نقل
  چارچوب های فلز - آلی متخلخل (معرفی و روش های سنتز)
  مقدمه ای بر مرور سیستماتیک
  تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل
  آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی
  بیوشیمی - فیزیک
  کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش های ورزشی
  بیوتکنولوژی صنعتی
  توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین، رهیافت ها، نظریه ها و تجارب)
  مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی
    عنوان بخش کتاب
    حقوق  4
    علوم انسانی  24
    علوم پایه  15
    علوم پزشکی  24
    علوم ریاضی  7
    علوم زیستی  5
    فنی و مهندسی  10
    کشاورزی  6
    مدیریت و اقتصاد  6
    منابع طبیعی و علوم دریایی  16
    مهندسی برق و کامپیوتر  6
    مهندسی شیمی  8
    مهندسی صنایع و سیستم ها  6
    مهندسی عمران و محیط زیست  12
    مهندسی مکانیک  13
    هنر و معماری  12
    سایر  1
کتاب‌هاى برتر
 امواج الاستیک و فراصوتی
 آنالیز عددی برای علوم کاربردی
 بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
 سرخارگل، گیاه ایمنی بخش
 سیکل توربین گازی و کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی
 فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست‌پزشکی (دو زبانه)
 منشأیابی رسوبات آبی در حوزه های آبخیز (مفاهیم، روش ها و فناوری های نوین)
 نفوذ در جامدات
 حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی
 طراحی شهری ( نقش و نگار؛ آرایه ها )
 معیارهای طراحی شهری - محیطی آب کنار ( چاپ دوم با بازنگری)
 مبانی جامعه شناسی زبان (چاپ دوم)
 روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی (چاپ دوم)
 مقدمه ای بر امواج آبی ناشی از باد
 مهندسی بیوشیمی
 سیستم های غیرخطی (جلد دوم - طراحی و کنترل)
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌