علوم پزشکی:


محاسبات و طراحی سیستم های تهویه صنعتی
مولف دکتر حسن اصیلیان مهابادی و دکتر کیکاوس ازره
ناشر مرکز نشر آثار علمی تاریخ انتشار 1401
نوبت چاپ 1 تعداد صفحات 622
نوع جلد شومیز اندازه وزیری
قیمت پشت جلد 2100000 فهرست مطالب
معرفی کتاب

برای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره اﺻﻮل زیﺮﺑﻨﺎیﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ و ﺳﺎیﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻬﻮیﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﻢ از ﺗﻬﻮیﻪ ﺗﺮﻗﯿﻘﯽ، ﺗﻬﻮیﻪ ﻣﮑﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺗﻬﻮیﻪ ﻣﻌﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮریﮑﯽ و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ویﮋه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ایﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آمیز محیط ﻫﺎی ﮐﺎری ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻸ ﺣﺎﮐﻢ در ایﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮ ﺷﻮد.

میانگین امتیازات: 5
تعداد آرا: 1امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 210000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى