فنی و مهندسی:


آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی
مولف یانگ لنگ مترجم دکتر امیر عبداله زاده، دکتر علی اف خضرایی، دکتر محسن افسری ولایتی
ناشر مرکز نشر آثار علمی تاریخ انتشار 1402
نوبت چاپ سوم تعداد صفحات 493
نوع جلد شومیز اندازه وزیری
قیمت پشت جلد 2700000 فهرست مطالب
معرفی کتاب

ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﮔﺴﺘﺮش این روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای دانشجویان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان علاقه‌مند در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ریز ساختار ﻣﻮاد، از ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. نویسنده ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در این زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ مختلف، این ﻣﺒﺤﺚ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. این ﮐﺘﺎب ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای دروس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 2700000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى