پیام خود را بنویسید

مهندسی عمران و محیط زیست: مهندسی عمران و محیط زیست


تحلیل و طراحی حدی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید
مولف دکتر حمید محرمی, دکتر علیرضا جهان پور مترجم
ناشر دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار 1396
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 380
قیمت پشت جلد 250000 ارسال کننده jafarnia
نوع جلد شومیز اندازه وزیری
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب
توضیح
دیوارهای برشی فولادی سامانه‌های جدیدی هستند که به تأسی از دیوارهای برشی بتنی برای تحمل بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله پیشنهاد شده‌اند. در گذشته این نوع سامانه‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی آن‌ چنان طراحی می‌شدند که ورق تشکیل‌دهندۀ دیوار برشی فولادی دچار کمانش نشود. به همین جهت بهنوعی ورق فولادی دیوارها یا ضخیم بودند و یا به‌وسیله سخت کننده‌های جانبی در راستای قائم و افقی تقویت می‌شدند. دیری نگذشت که شباهت دیوارهای برشی فولادی به تیرورق‌ها استفاده از ظرفیت پساکمانشی ورق‌های جان دیوارهای برشی فولادی را به ذهن‌ها متبادر ساخت و دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک جان جای خود را در ادبیات علمی باز کرد.
این کتاب مشتمل بر شش فصل است که سعی میکند خواننده را با رویکردهای کلیدیِ مطرح در تحلیل دیوارهای برشی فولادی آشنا کند و ابزاری را برای تحلیل حدی و طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید در لبهها ارائه دهد.
در فصل اول ضمن اشاره به ساختمانهایی که در سطح دنیا بهوسیله این سیستم در برابر بار جانبی مجهز شدهاند و گاهی اوقات در برابر زلزلههای قوی قرار گرفتهاند، به کلیاتی در مورد دیوارهای برشی فولادی، تاریخچه پیدایش و روشهای تحلیل و طراحی آنها، محاسن و معایب موجود در این سیستم و راهحلهایی که برای برطرف کردن معایب موجود پیشنهاد شده است، اشاره می‌شود. در فصل دوم مطالعات و تحقیقات کلیدی نظری، آزمایشگاهی و عددی که در طول سالیان متمادی در نقاط مختلف دنیا انجام شده و زمینهساز استفادۀ بیشتر از دیوارهای برشی فولادی را فراهم کردهاند، بهطور خلاصه ذکر میشوند. فصل سوم به بیان روشهای تحلیل پلاستیک تیرورقها که توسط محققان مختلف مورد توجه قرار گرفته است، میپردازد. در ادامه یک مدل تحلیلی برای برآورد ظرفیت باربری نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید در لبهها، زمانی که این سیستم همزمان تحت نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارد، ارائه میشود. طراحی دیوار برشی فولادی نیمه مقید در لبهها با محدودیتهایی روبهرو است که از جمله آنها میتوان به کمانش خارج از صفحه ستونهای فرعی اشاره کرد. این مبحث در فصل چهارم مورد توجه قرار میگیرد و ضوابطی برای انتخاب ستونها و محدودیت آنها پیشنهاد میشود. فصل پنجم به بحث اندرکنش بین قاب و دیوار میپردازد و آثار قاب محیطی بر دیوار را بررسی میکند. در ادامه روابطی برای طراحی تیرهای رابط[1] بین دیوار و قاب ارائه میشود. در انتهای این فصل روابط ارائه شده در فصول سوم تا پنجم در مورد این سیستم جدید با آزمایشهای انجام شده صحتسنجی میشود. در فصل ششم نیز براساس روابط بهدست آمده در فصول سوم و چهارم، منحنیهای اندرکنش نیروی برشی و لنگر خمشی ارائه میشود. در پیوست «الف» برای آشنایی بیشتر خوانندگان کتاب با روش تحلیل خمیری (پلاستیک) سازهها و اصطلاحات آن، این روش به اجمال معرفی شده است. در ضمیمه این کتاب لوح فشردهای قرار دارد که نحوه استفاده از محتویات آن در پیوست «ب» بهطور کامل توضیح داده شده است.
 

[1]. Link Beams
میانگین امتیازات: 5
تعداد آرا: 3امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 250000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى